معرفی و تاریخچه

مقدمه

امروزه اموزش مداوم به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جهان مطرح است و کشورهای توسعه یافته طراحی سیستم آموزش مداوم را به منظور حفظ ارتقاء دانش جامعه در دستور کار خود قرار داده و هر روز در جهت جامع نمودن آن اقداماتی به عمل می آورند.

آموزش پزشکی سرمایه بزرگی است که به دلیل ارتباط با سلامت جامعه و نقش اساسی آن در توسعه باید مورد توجه خاص قرار گیرد که خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه های رشد و ارتقاء کیفی آن به نحو مبتنی بر نیاز های جامعه فراهم آمد و در دنباله این راه قانون آموزش مداوم نیز با هدف ارتقای سطح  دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی ، بهینه سازی خدمات بهداشتی درمانی کشور و دستیابی به استانداره ای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه ای منطبق با نیاز های جامعه تدوین و تصویب شد.

در یک کلام آموزش مداوم جامعه پزشکی ابزاری نیرومند در حفظ کیفیت عملکرد جامعه پزشکی است.

 

اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي شغلي و دستيابي به استانداردهاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته ي منطبق با نيازهاي جامعه به روش هاي ياد شده ي زير است:

الف–افزايش سطح آگاهي هاي علمي ، دانش فني و مهارت هاي حرفه اي مشمولان قانون

ب–به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه ي مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.

ج–آشنا كردن جامعه پزشكي با سياست ها ، جهت گيري ها و اولويت هاي بهداشتي–درماني كشور و جلب مشاركت آنها

د–تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي

ه–آشنايي جامعه پزشكي با استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته