معرفی کارکنان

                         

   دبیر آموزش مداوم

دکتر اسحق ایلدرابادی

مدرک تحصیلی:دکترا

 

رشته تحصیلی: پرستاری بهداشت جامعه

 

شرح وظایف:

 

 

  1. سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم، مشارکت در پیشبرد برنامه اعتباربخشی و نیل به استانداردهای لازم
  2. کنترل فرآیند های پس از اجرای برنامه ها شامل جمع بندی و ارسال مستندات به اداره کل آموزش مداوم
  3. عقد قرار داد قبل از اجرای برنامه های مشترک با بخش های دیگر
  4. پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع
  5. نظارت بر امور مالی و اداری آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی
  6. دبیر کمیته تخصیص امتیاز دانشکده و همچنین عضویت در کمیته آموزش مداوم
  7. اولویت بندی نیاز سنجی های آموزش مداوم

 

 

 

 

     کارشناس آموزش مداوم

                                                 سمیه رحیمی

                                            مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

                             رشته تحصیلی: پرستاری

 

                              دانشگاه اخذ مدرک: علوم پزشکی سبزوار

 

                             ایمیل: somayerahimi90@gmail.com

 

                            تلفن تماس و نمابر: 05837223504

 

شرح وظایف:

1.       نظارت و هماهنگی کلیه امور مربوط به بخش اجرایی آموزش مداوم

2.       کنترل و نظارت بر نحوه اجرا برنامه ها از طریق حضور فعال در محل برگزاری برنامه ها و بررسی مستندات

3.       پیگیری و اقدام در خصوص مکاتبات قسمت اجرایی

4.       تهیه تقویم نهایی برنامه سالانه آموزش مداوم و ارائه به رئیس اداره

5.       مسئولیت اداره سالن در برگزاری دوره های آموزشی

6.       هماهنگی با اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی

7.       هماهنگی جهت اقامت و ایاب و ذهاب اساتید شرکت کننده در برنامه ها

8.       پیگیری کمبودها و نیاز های آموزش مداوم

9.       انجام امورات تفویض شده از طرف رئیس اداره

10.   نیاز سنجی آموزش مستمر و مقطعی از مشمولین قانون آموزش مداوم

11.   تهیه تدارکات جهت برگزاری دوره های آموزش مداوم

12.   هماهنگی جهت مکان برگزاری دوره های آموزش مداوم

13.   نظارت بر توزیع پذیرایی شرکت کنندگان در برنامه

14.   هماهنگی با دیگر واحد های آموزش مداوم

15.   هماهنگی جلسات شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموز ش مداوم

16.   تهیه تقویم برنامه سالانه آموزش مداوم و ارائه کارشناس مسئول آموزش مداوم

17.   ثبت نام حضوری و غیر حضوری مشمولین در برنامه های آموزش مداوم

18.   صدور گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم

19.   انجام امورات اداری

20.   پاسخگویی به ارباب رجوع