تماس با ما

 

 

 

 

تماس با ما:


   آدرس پستی

اسفراین- خیابان امام رضا- معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی- واحد آموزش مداوم

 

پست الکترونیکی

somayerahimi90@gmail.com

 

 آدرس سامانه آموزش مداوم

https://ircme.esfrums.ac.ir/

  شماره تماس:

05837223504

شماره  نمابر:

 

058.37238757