رسالت و اهداف

رسالت :

واحد آموزش مداوم درصدد است با اجرای برنامه های آموزش مداوم در حفظ ، توسعه و ارتقاء دانش و مهارت گروههای هدف به منظور بهبود سطح کیفی مراقبتها و خدمات بهداشتی و سرانجام ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه سهیم باشد.

اهداف:

الف    سطح آگاهي هاي علمي ، فني و عملي افزايش يابد.

ب         آموخته هاي صحيح قبلي تقويت و تحكيم شود.

ج       سطح مهارت هاي حرفه اي در ارتباط با وظايف مختلف ارتقا يابد.

د       آگاهي نسبت به تازه هاي علمي و تخصصي در هر رشته افزايش يابد.

ه -      ميزان مشاركت و ارتباط اعضای جامعه پزشكي با سازمان ها و گروه هاي علمي افزايش يابد.

و       سطح شناخت نسبت به فعاليت ها و سازمان هاي علمي علوم پزشكي ، نظام عرضه ي خدمات بهداشتيدرماني كشور و به طور كلي احساس پيوند با جامعه پزشكي در تماميت آن افزايش يابد.