دسترسی سریع

مطالب آموزشی

محتوی وبینار اخلاق حرفه ای در پرستاری 1

محتوی وبینار اخلاق حرفه ای در پرستاری 2

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در آسم:مدرس گرامی جناب آقای عابدی

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در آسم:مدرس سرکار خانم دکتر رضاپور

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در فشارخون بالا:سرکارخانم دکتر دادخواه

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در فشارخون بالا :جناب آقای مرحمتی

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در شوک:سرکارخانم دکتر دادخواه

محتوی وبینار مراقبتهای پرستاری در شوک :سرکار خانم پشت چمن

محتوی وبینار پرفشاری خون:سرکار خانم دکتر حسینی

محتوی وبینار پرفشاری خون :جناب آقای دکتر تابعی

محتوی وبینار پرفشاری خون:جناب آقای دکتر مژدهی فرد

محتوی وبینار مدیریت بحران:جناب آقای کاملی

محتوی وبینار مراقبت پرستاری دربیماری مولتیپل اسکلروزیس:دکتر عابدی