تماس با ما

 

 

 

 

تماس با ما:


   آدرس پستی

اسفراین- خیابان امام رضا- معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی- واحد آموزش مداوم

 

پست الکترونیکی

Zhianifard1988@gmail.com

 

 آدرس سامانه آموزش مداوم

esfarayen.ircme.ir

  شماره تماس:

05831550616

شماره  نمابر:

058.37238757